انکر بولت (anchor bolt)

نوعی بست که به منظور اتصال سازه ها و صفحات فلزی(PLATE)  دارای ابعاد  و ضخامت های مختلف سطحوح از جنس سنگ , بتن و یا سایر مصالح مورداستفاده قرار می‌گیرد