مهره خروسکی (wing nut)

مهره خروسکی مهره ای رایج در سخت ساختمان که همیشه برای بتن ریزی و قالب بندی از آن استفاده می شود . مهره خروسکی لحاطر داشتن شکلی خاص به راحتی باز و بسته می شود