مهره سربسته (DOOME NUT)

مهره های سربسته را برای صنایع دوچرخه سازی و موتورسازی استفاده می کنند بدلیل بسته بودن یک سر آن محافظت و زیبایی خوبی را هنگام بسته شدن بر روی محصول بوجود می آورد.

دسته: