مهره شش گوش (HEXAGON NUT)

مهره شش گوش را می توان به عنوان یکی از پرکاربردترین مهره های بازار امروز صنعت نامید ،مهره شش گوش نوعی از مهره است که دارای شش گوشه یا بعبارت دیگر شش ضلع است.