مهره واشردار (FLANGE NUT)

مهره واشردار مهره ای است که با داشتن یک واشر که در انتهای آن چسبیده است می تواند اتصال محکم و قابل اطمینانی را بدون نیار به واشر اضافی برای ما بوجود آورد.