مهره پرچی (RIVET NUT)

مهره پرچی را برای ایجاد سریع و مطمئن رزوه بر روی یک ورق یا نصب روی ورقه های های نازک فلزی، رزین و پلاستیک های صنعتی و گاهی برای نصب مهره یا پیچ در قطعات تو خالی ، پروفیل ها و محل هایی که دسترسی به پشت کار محدود است استفاده میکنیم.